Καρβοξυλικό οξύ + Na2CO3

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την αντίδραση ενός καρβοξυλικού οξέος με το ανθρακικό νάτριο (Na2CO3) και τη χαρακτηριστική έκλυση αέριου CO2.