Διάλυση του NaCl στο νερό

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς οι κρύσταλλοι του NaCl διαλύονται στο νερό, δηλαδή πώς γίνεται η διάσταση: NaCl → Na+ + Cl