Διάλυση CaCl2 στο νερό

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολούθησετε τη διάλυση του CaCl2 στο νερό, που είναι εξώθερμη διαδικασία.

Η διάλυση του CaCl2 στο νερό είναι εξώθερμη διαδικασία, δηλαδή κατά τη διάρκειά της εκλύεται θερμότητα προς το περιβάλλον. Η ενέργεια των χημικών δεσμών είναι αυτή που μετατρέπεται σε θερμότητα και εκλύεται προς το περιβάλλον, οπότε η θερμοκρασία του διαλύματος (όπως φαίνεται και στο βίντεο) αυξάνεται.