Αντίδραση αλκενίων με Br2

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την αντίδραση των αλκενίων με διάλυμα Br2 σε CCl4.